Zgoda dla niepełnoletniego

OŚWIADCZENIE - Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka (do 18 lat) w Programie Konkursowym

 1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Programie Konkursowym pn. Ranking Szkół w „Wirtualnym Centrum Edukacji Ekologicznej”.
   
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Programu Konkursowego danych osobowych w celach wynikających z Regulaminu Programu Konkursowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informuje się, że: https://www.master.tychy.pl/rodo-i362.pl.html

  - Za osobę nieletnią zgodę wyraża rodzic bądź opiekun prawny.  
   
 3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie całości autorskich praw majątkowych wraz z prawami zależnymi do pracy konkursowej wykonanej w ramach realizacji Konkursu w Programie Konkursowym pn. Ranking Szkół w „Wirtualnym Centrum Edukacji Ekologicznej”, na Organizatora Konkursu, obejmujących prawo do wyłącznego i nieograniczonego korzystania z utworu na następujących polach eksploatacji:

  a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, a których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy

  c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

  - Za osobę nieletnią zgodę wyraża rodzic bądź opiekun prawny.    

RODO - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Programu Konkursowego jest MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 TYCHY. 

Przysługują Tobie, w stosownym przypadku, następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji uznania, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz TUTAJ – podlinkowanie na nasza stronę: https://www.master.tychy.pl/rodo-i362.pl.html.