Prawa autorskie

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich do prac konkursowych

* Przystępując do udziału w zadaniu konkursowym uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie zdjęcia wgranego do systemu podczas konkursu w celach promocyjnych i informacyjnych. 

* Uczestnik poprzez zgłoszenie zdjęcia do zadania konkursowego potwierdza, że zdjęcie stanowi jego własność, a także iż przysługują mu prawa autorskie do zdjęcia w pełnym zakresie. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatora zadania konkursowego, przyjmuje na siebie uczestnik zadania konkursowego.

* Zgłoszenie pracy do zadania konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawianych osób. Nadesłanie fotografii, na których znajdują się wizerunki osób jest równoznaczne z posiadaniem przez autora fotografii zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

* Uczestnik, którego praca zostanie nagrodzona lub wyróżniona, bezpłatnie, nieodwołalnie i niezależnie od żadnych warunków, bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia, bez żadnych ograniczeń, w tym czasowych, terytorialnych i ilościowych, przenosi na Organizatora: prawo do wyłącznego wykonywania zależnych praw autorskich do prac, prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie praw zależnych do utworu oraz autorskie prawa majątkowe do wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych prac na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), a w szczególności:

1) utrwalania, zwielokrotniania za pomocą urządzeń reprograficznych i poligraficznych oraz rozpowszechniania fotografii w całości oraz ich dowolnych fragmentów,
2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło zwielokrotniono (wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy),
3) wprowadzania do pamięci komputera,
4) wykorzystania w publikacjach drukowanych, utworach audiowizualnych i multimedialnych oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne),
5) rozpowszechniania w sieciach informatycznych (w tym w Internecie),
6) publikowania w wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów,
7) rozpowszechniania w całości lub w częściach w celu promocji i reklamy,
8) udostępnienia osobom trzecim w miejscu i czasie przez nie wybranym.

* Organizator zadania konkursowego zastrzega sobie prawo do korzystania z nagrodzonych i wyróżnionych fotografii w czasie i miejscach przez siebie wybranych podając dane autora (imię i nazwisko), bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych.