Polityka Prywatności

ZOBACZ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI >

------------------------------------------------

Polityka Prywatności MASTER- Odpady i Energia Sp. z o.o.

WSTĘP

Realizując prawo do ochrony danych osobowych oraz zapis art. 24 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych -) Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 , jak również wydane w oparciu o powyższe rozporządzenie akty wykonawcze, w celu zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących ochronę przetwarzania danych osobowych w MASTER- Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach, zwaną dalej „Spółką” wprowadza się procedury stanowiące Politykę Prywatności.

§ 1
Postanowienia ogólne

 

 1. Administratorem danych osobowych jest MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach, ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy, (KRS: 0000078561, NIP: 646-23-47-267, REGON: 273854704).
 2. MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: [email protected] i telefonicznie pod numerem: +48 (32) 70 70 103.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO).
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Klientami Spółki.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby oraz podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

§ 2
Podstawowe definicje


Administrator danych - rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,

Inspektor Ochrony Danych – rozumie się osobę fizyczną wyznaczoną przez administratora danych osobowych, nadzorującą przestrzeganie zasad i wymogów ochrony danych osobowych określonych w RODO i przepisach krajowych,

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady/UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1/,

dane osobowe – rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,

zbiór danych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów,

przetwarzanie danych - rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,

odbiorca danych – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią,

system informatyczny - rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych,

zabezpieczenie danych w systemie informatycznym - rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem,

usuwanie danych - rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą,

zgoda osoby, której dane dotyczą - rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie,

anonimizacja – rozumie się przez to zmianę danych osobowych w wyniku której dane te tracą charakter danych osobowych,

pseudonimizacja - oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do określonego podmiotu danych bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia, że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,

szczególne kategorie danych osobowych – rozumie się przez to dane, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych i obejmują przetwarzanie danych genetycznych, dane biometryczne w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia osoby, informacje o orientacji seksualnej. W zależności od obowiązującego prawa, specjalne kategorie danych osobowych mogą również zawierać informacje o środkach zabezpieczenia społecznego lub postępowaniach administracyjnych i karnych oraz o sankcjach,

profilowanie – rozumie się przez to dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się,

naruszenie ochrony danych osobowych - rozumie się przez to przypadkowy lub niezgodny z prawem incydent prowadzący do zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych.

§ 3
Prawa osoby, której dane dotyczą

 

 1. W przypadkach, które dotyczą Państwa danych osobowych, można żądać od administratora danych osobowych prawa: dostępu do treści danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w określonych przypadkach), przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 2. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi, można dodatkowo skorzystać z prawa do:
  a. wycofania zgody, w zakresie w jakim dane są przetwarzane. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
  b. przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

§ 4
Informacje dotyczące zbieranych danych osobowych

 

 1. Spółka zbiera państwa dane osobowe, wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody.
 2. Wykonywane operacje na danych osobowych wykonywane są wyłącznie w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa i w celu niezbędnym do realizacji umowy bądź zlecenia.
 3. Wykonywane czynności oparte są na podstawie wyrażonej zgody, o której mowa w art. 6 ust. lit a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania umowy. Dane mogą być przetwarzane po zakończeniu umowy wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące przepisy prawa oraz w celach niezbędnych do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 5. W celu prawidłowej ochrony danych osobowych w Spółce zostały wdrożone środki mająca na celu ochronę danych przed skutkami ewentualnych naruszeń.
 6. Wdrożona została procedura szyfrowania danych oraz kontrola dostępu, która zwiększa bezpieczeństwo zabieranych danych.

§ 5
Zasady dotyczące przetwarzanych danych osobowych


W spółce przetwarzane są dane w oparciu o następujące zasady:

 1. dane przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 2. dane zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 4. dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 5. dane są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów,
 6. dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

§ 6
Pliki cookies

 

 1. Pliki cookies tzw. ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do komputera, smartfona itp.
 2. Dla Państwa wygody strona master.tychy.pl używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.
 3. Na stronie internetowej Spółki są wykorzystywane następujące pliki cookies:
  a. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
  b. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.),
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 

Master-Odpady i Energia Sp. z o.o.