Regulamin

ZOBACZ REGULAMIN >

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA PLACÓWKI >

------------------------------------------------

REGULAMIN

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE KONKURSOWYM RANKING SZKÓŁ
w „WIRTUALNYM CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady Programu Konkursowego – RANKING SZKÓŁ pn. „Wirtualne Centrum Edukacji Ekologicznej" opierającego się na zasadach rywalizacji pomiędzy wszystkimi Uczestnikami Konkursu.
1.2. Organizatorem konkursu jest: MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach, ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy.
1.3. Program Konkursowy pn. „Wirtualne Centrum Edukacji Ekologicznej” skierowany jest do dzieci i młodzieży tyskich placówek oświatowych: szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. 
1.4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5. Udział w Programie Konkursowym jest dobrowolny i bezpłatny. 
1.6. Fundatorem nagród w Programie Konkursowym pn. "Wirtualne Centrum Edukacji Ekologicznej", jest firma MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.  z siedzibą w Tychach (ul. Lokalna 11).
1.7. Program Konkursowy pn. „Wirtualne Centrum Edukacji Ekologicznej" opiera się na zasadach rywalizacji pomiędzy wszystkimi zarejestrowanymi Uczestnikami Konkursu. Za aktywności w platformie internetowej Konkursów na koncie każdego Uczestnika naliczane będą punkty, które wpływają na końcową punktację – nagradzana jest najlepsza grupa oraz placówka oświatowa. Placówka oświatowa, która zdobędzie największą średnią punktów podczas trwania Konkursów zdobędzie Nagrodę Główną. Uczestnicy Konkursów będą mogli zdobyte Punkty na bieżąco, wymienić na nagrody („Nagrody”) z Katalogu Nagród w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego. 
1.8. Program Konkursowy prowadzony będzie przez okres 6 miesięcy i trwał będzie od dnia 12.02.2024 r. do dnia 31.07.2024 r. z możliwością przedłużenia. 
1.9. Celem wdrożonego Programu Konkursowego pn. „Wirtualne Centrum Edukacji Ekologicznej" jest kształtowanie pozytywnych więzi ze środowiskiem przyrodniczym i odpowiedzialności za jego stan, poprzez propagowanie selektywnej zbiórki odpadów w codziennym życiu.  Wdrożenie Programu ma na celu wzbogacenie działań z zakresu edukacji ekologicznej wśród młodzieży tyskich placówek oświatowych. 
1.10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym „Regulaminie“. Wszelkie zmiany w będą ogłaszane z 7 -dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Programu Konkursowego.  
1.11. Dla potrzeb Konkursu przyjęto następujące definicje: 
 1. „Formularz Rejestracyjny“ – formularz zgłoszenia uczestnictwa w Programie Konkursowym, udostępniony na stronie internetowej programu konkursowego. 
 2. „Formularz Reklamacji“ – formularz wypełniany przypadku niezgodności nagrody z zamówieniem.
 3. „Punkty“ – punkty przyznawane Uczestnikom Konkursu na zasadach określonych  w niniejszym Regulaminie.
 4. „Nagroda Główna“ - nagroda przyznana najlepszej placówce oświatowej, która podczas trwania Konkursu, zdobędzie  największą średnią punktów. W przypadku gdy dwie lub więcej placówek zdobędzie taką samą wartość średniej punktów, o wygranej decyduje sumaryczna ilość punktów. Na wygraną wpływają punkty zgobyte przez indywidualnych uczestników zgłoszonych grup.  
 5. „Katalog Nagród“ – lista Nagród oferowanych Uczestnikom w ramach Programu Konkursowego, zawierająca nazwy i fotografie – nagród, oraz wskazanie liczby punktów, jakimi dysponować musi Uczestnik, aby otrzymać daną nagrodę, zamieszczoną i aktualizowaną na stronie internetowej Platformy Konkursowej. 
 6. „Nagroda“ – towar, usługa, gadżet z „Katalogu Nagród“, które można otrzymać za wcześniej zdobyte punkty. Wymianie na Nagrodę podlegają tylko zdobyte Punkty. 
 7. „Program Konkursowy“ – cykl Konkursów realizowanych w terminie określonym w pkt. 1.8. niniejszego paragrafu. 
 8. „Konkurs“ – zbiór zadań, aktywności, za które będzie się zdobywało Punkty. 
 9. „Regulamin“ – niniejszy Regulamin Platformy Konkursowej pn. "Wirtualne Centrum Edukacji Ekologicznej " określający zasady udziału.
 10. „Strona Internetowa Platformy Konkursowej“ – serwis internetowy o adresie: www.ekotychy.pl na którym możliwy będzie dostęp do Programu Konkursowego, promowany na stronie internetowej edukacyjnej Organizatora: www.ekomaster.tychy.pl. 
 11. „Uczestnik“ – zarówno osoba fizyczna posiadająca pełną zdolności do czynności prawnych, spełniająca warunki przewidziane Regulaminem, która zgłosiła swój udział w Programie Konkursowym na warunkach określonych Regulaminem, jak również uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia pod warunkiem udzielenia zgody na jej udział w Programie Konkursowym przez opiekuna prawnego. W takim przypadku opiekun prawny zobowiązany jest podpisać na formularzu konkursowym wszelkie oświadczenia i zgody w imieniu osoby niepełnoletniej i odpowiedni formularz dostępny bedzie na Platformie Internetowej. Niedostarczenie podpisanego oświadczenia przez rodzica, bądź opiekuna prawnego spowoduje wykluczenie z konkursu. 
 12. „Wartość Punktowa“ – liczba Punktów zebranych na Platformie Konkursowej, którymi musi dysponować Uczestnik, a także wymieni je, aby otrzymać daną Nagrodę.  
 13. „Ranking Szkół“ – liczba Punktów zebranych na koncie Placówki oświatowej, które zdobywane są przez Uczestników danej placówki oświatowej. Punkty podlegają sumowaniu, a w konsekwencji wpływają na Nagrodę Główną.    
II. UCZESTNICY
 
2.1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży tyskich placówek oświatowych (szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych)  - zarówno osób pełnoletnich, jak również nieletnich pod warunkiem udzielenia zgody na jej udział w Programie Konkursowym przez rodzica bądź opiekuna prawnego. Uczestnikiem Programu Konkursowego może zostać tylko osoba spełniająca warunki wskazane w pkt. 1.3. niniejszego Regulaminu, który otrzymał zaproszenie do udziału w Programie Konkursowym na warunkach przewidzianych Regulaminem.  
2.2. Podanie danych, w tym danych osobowych, związanych z uczestnictwem w Programie Konkursowym jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie Konkursowym. W celu rejestracji na Platformie Konkursowej osoba zainteresowana uczestnictwem 
w Programie Konkursowym, powinna wyrazić pisemną zgodę w zgłoszeniu (pod rygorem nieważności) na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy podania: imienia i nazwiska, adresu e-mail, daty urodzenia oraz numeru telefonu). Następnie Uczestnik otrzymuje na adres e-mailowy zaproszenie do udziału w Programie Konkursowym. Za osobę nieletnią zgodę wyraża rodzic bądź opiekun prawny. 
2.3. Szczegółowe informacje nt. Przetwarzania Danych Osobowych (RODO) znajdują się na stronie internetowej Organizatora: www.master.tychy.pl. 
 
III. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU
 
3.1. Osoba spełniająca warunki opisane w pkt 2.1., z zastrzeżeniem pkt. 2.2., może przystąpić  do Programu Konkursowego w każdym momencie jego trwania, po otrzymaniu zaproszenia do udziału. Zaproszenie będzie zawierać link do Formularza Rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Programu Konkursowego.  
3.2. Aby wziąć udział w Programie Konkursowym, wystarczy w czasie jego trwania zgłosić placówkę oświatową, wypełnić Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Programu Konkursowego. Przystąpienie do Programu Konkursowego następuje poprzez wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Rejestracyjnego umieszczonego na stronie internetowej Programu Konkursowego zgodnie z instrukcjami zawartymi na tej stronie.  
3.3. Program Konkursowy prowadzony będzie między szkołami zgłoszonymi do rywalizacji  w Wirtualnym Centrum Edukacji Ekologicznej i opierał będzie się na średniej punktowej obliczonej jako ilość sumaryczna punktów wszystkich uczestników z danej grupy podzielona przez liczbę uczestników tej grupy. 
3.4. Zgłoszenia do Programu Konkursowego: 
 1. Nauczyciel/opiekun grupy przesyła wypełnioną i podpisaną „KARTĘ ZGŁOSZENIA“ na maila: [email protected] wraz z listą uczniów danej szkoły, którzy którzy chcą uczestniczyć w zbieraniu punktów dla swojej placówki. 
 2. „KARTA ZGŁOSZENIA“ stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 3. następnie każdy z uczestników powinien zarejestrować się w Programie Konkursowym przez formularz dostępny na stronie www.ekotychy.pl.  Uczestnicy niepełnoletni - uczniowie danej szkoły zapisywani są przez swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 
 4. zarejestrowani i zgłoszeni przez nauczyciela-opiekuna uczniowie zostają przydzieleni do swojej szkoły/klasy w platformie (Wirtualnym Centrum Edukacji Ekologicznej) i ich punkty liczą się do średniej w Rankingu szkoły w okresie trwania Programu Konkursowego. 
 5. punkty zbierane są poprzez standardowe działania w platformie - zdobywanie wiedzy, odpowiadanie na pytania w quizach i uczestnictwo w zadaniach specjalnych. 
 6. maksymalny termin zgłoszenia listy uczniów – reprezentantów danej placówki oświatowej upływa w dniu 28 lutego 2024 r, z możliwością przedłużenia. 
3.5. W Formularzu Rejestracyjnym należy podać:
 1. imię i nazwisko,
 2. numer telefonu komórkowego,
 3. mail,
 4. datę urodzenia,
 5. nazwę i adres placówki oświatowej,
 6. numer klasy, 
 7. nazwisko nauczyciela/opiekuna.
3.6. Osoba przystępująca do Programu Konkursowego ma obowiązek podania w Formularzu Rejestracyjnym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym, a także ma obowiązek ich aktualizacji w razie zmiany w czasie trwania Programu Konkursowego.
3.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osobę przystępującą do Programu Konkursowego nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub niedokonanie przez Uczestnika stosownej ich aktualizacji.   
3.8. Osoba przystępująca do Programu Konkursowego podając wszystkie potrzebne dane w Formularzu Rejestracyjnym, zatwierdzając zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Konkursu i wysyłając ten formularz staje się Uczestnikiem Konkursu, a wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem loginu i hasła Uczestnika, w tym zamówienie Nagrody, traktowane są jako działania Uczestnika. 
3.9. Przystąpienie do Programu Konkursowego  jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
3.10. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie Konkursowym  poprzez wysłanie z zakładki "Kontakt" na stronie internetowej Programu Konkursowego wiadomości o treści "Rezygnuję".
3.11. W przypadku braku aktywacji Konta przez Użytkownika lub braku logowania się przez okres  6 m-cy Konto zostanie zablokowane, dane uczestnika nie będą widoczne w rankingach.
 
IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE (PUNKTY, NAGRODY, KATALOG NAGRÓD)
 
Program Konkursowy  „Wirtualne Centrum Edukacji Ekologicznej” polega na rywalizacji pomiędzy Uczestnikami, którzy w ramach zgłoszonych przez placówki oświatowe grup rywalizują ze sobą w Programie Konkursowym. Uczestnicy Programu Konkursowego zdobywają Punkty za aktywności na stronie internetowej Programu Konkursowego. Placówka oświatowa, która podczas trwania Programu Konkursowego zdobędzie  największą średnią punktów otrzyma Nagrodę Główną. Wszyscy Uczestnicy Programu Konkursowego przyznane punkty, w każdej chwili będą mogli wymieniać na „Nagrody” z „Katalogu Nagród“, z zastrzeżeniem iż nagrody te mogą ulec wyczerpaniu.  
 
Punkty: 
4.1. Punkty przyznane przez Organizatora są rejestrowane na koncie zarejestrowanego Uczestnika. Informacja dla Uczestnika o liczbie Punktów będzie uwidoczniona po zalogowaniu na koncie Uczestnika oraz placówki oświatowej. Ponadto, dla wszystkich Uczestników będzie widoczny „Ranking Szkół“. 
 1. Punkty będą naliczane za aktywność Uczestników na stronie internetowej Programu Konkursowego polegającą na zapoznawaniu się przez Uczestników z materiałami edukacyjnymi nt. wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej i odpowiedziami na krótkie pytania dotyczące danego materiału, dodawaniu zdjęć tematycznych istotnych w realizowanych konkursach, uczestnictwo w zadaniach, a także rozwiązywaniu tematycznych quizów opartych na bazie wiedzy zawartej we wcześniej umieszczanych w Programie Konkursowym artykułach.
 2. Punkty będą naliczane również za logowanie na stronę internetową Programu Konkursowego. Za zachowanie ciągłości logowania w danym miesiącu (minimum raz w tygodniu) uczestnik otrzyma dodatkowe Punkty.
 3. Wymiana indywidualnych Punktów Uczestnika na Nagrody możliwa będzie, gdy stan Konta będzie co najmniej równy minimalnej Wartości Punktowej wybranej Nagrody ukazanej w „Katalogu Nagród“, a zamówienie na nagrodę zostanie złożone w terminie realizacji Programu Konkursowego.
 4. Placówka oświatowa, która podczas trwania sześciu miesięcy rywalizacji w Programie Konkursowym zdobędzie najwyższą średnią punktów na koncie placówki, w „Rankingu Szkół“ wygrywa Nagrodę Główną. 
Nagrody:  
4.2. Organizator (MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy) zapewni nagrody w Programie Konkursowym pn. "Wirtualne Centrum Edukacji Ekologicznej".
4.3. W Programie Konkursowym przewidziane są nagrody: 
 1. Nagroda Główna  - dla Placówki Oświatowej:  
  • VOUCHER o wartości: 2000 zł  
 2. Nagrody miesięczne  - dla klasy/grupy – przedstawicieli Placówki Oświatowej: 
  • VOUCHER o wartości: 300 zł x 6 miesięcy  
 3. Nagrody indywidualne - dla Uczestników dostępne w Katalogu Nagród dla aktywnych Uczestników Programu Konkursowego,  
 4. Nagrody dla nauczycieli/opiekunów klas/grup – dla trzech nauczycieli/opiekunów grup, którzy jako pierwsi zgłoszą placówkę oświatową do Programu Konkursowego: 
  • 3 VOUCHERY o wartości 100 zł 
4.4. W Programie Konkursowym przewidziana jest Nagroda Główna, dla Placówki Oświatowej, która podczas całego okresu trwania Programu Konkursowego, określonego niniejszym regulaminem, zdobędzie  największą średnią punktów na swoim koncie. Na punktację końcową w „Rankingu Szkół” wypływ mają poszczególne punkty uzyskane przez zarejestrowanych Uczestników – przedstawicieli placówki oświatowej w trakcie całego okresu rywalizacji w Programie Konkursowym. W przypadku gdy dwie lub więcej placówek oświatowych zdobędzie identyczną – największą średnią punktów o przyznaniu Nagrody Głównej decyduje fakt, która z placówek oświatowych uzyskała większą ilość punktów.
 1. odbiór Nagrody Głównej przez Placówkę oświatową możliwy będzie po otrzymaniu potwierdzenia (z systemu) przez Organizatora w terminie nieprzekraczającym 7 dni od zakończenia rywalizacji w Programie Konkursowym – termin oraz miejsce zostanie wskazane przez Organizatora. 
 2. przyjmuje się, iż Placówka oświatowa uprawnionym do odbioru Nagrody Głównej jest zgłoszona do Programu Konkursowego.
 3. nagroda główna w Konkursie zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 
 4. Nagroda główna:
  • która nie zostanie odebrana przez placówkę oświatową,
  • której odbioru placówka oświatowa odmówiła,
  • której potwierdzenia odbioru placówka oświatowa odmówiła,

   przepada.
 5. W przypadku zaistnienia wątpliwości, czy Placówka oświatowa zgłoszona do Programu Konkursowego spełniła wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody Głównej, do czasu wykazania przez placówkę oświatową, iż spełniła wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie. 
4.5. W Programie Konkursowym przewidziane są Nagrody miesięczne, dla klas/grup Placówek Oświatowych, które w trakcie każdego miesiąca trwania Programu Konkursowego, zdobędą jak największą średnią punktów na swoim koncie. Na punktację miesięczną wypływ mają poszczególne punkty uzyskane przez zarejestrowanych Uczestników – przedstawicieli placówki oświatowej w trakcie miesiąca rywalizacji w Programie Konkursowym. W przypadku gdy dwie lub więcej klas/grup – przedstawicieli placówek oświatowych zdobędzie identyczną – największą średnią punktów o przyznaniu Nagrody miesięcznej decyduje fakt, która z klasa/grupa uzyskała większą ilość punktów.
 1. odbiór Nagrody miesięcznej przez klasę/grupę placówki oświatowej możliwy będzie po otrzymaniu potwierdzenia (z systemu) przez Organizatora w terminie nieprzekraczającym 7 dni od zakończenia rywalizacji miesięcznej w Programie Konkursowym – termin oraz miejsce zostanie wskazane przez Organizatora. 
 2. przyjmuje się, iż klasa/grupa placówki oświatowej uprawnionym do odbioru Nagrody miesięcznej jest zgłoszona do Programu Konkursowego.
 3. nagrody miesięczne w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 
 4. nagrody miesięczne:
  • które, nie zostaną odebrane przez klasę/grupę z placówki oświatowej,
  • której odbioru klasa/grupa z placówki oświatowej odmówiła,
  • której potwierdzenia odbioru klasa/grupa placówki oświatowej odmówiła,

   przepada.
 5. w przypadku zaistnienia wątpliwości, czy klasa/grupa z placówki oświatowej zgłoszona do Programu Konkursowego spełniła wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody miesięcznej, do czasu wykazania przez klasę/grupę z placówki oświatowej, iż spełniła wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie. 
4.6. Uczestnik w każdej chwili może wybrać Nagrodę indywidualną z „Katalogu Nagród”, który dostępny jest na platformie edukacyjnej – ich wybranie nie wpływa na obniżenie punktacji w rankingu comiesięcznym oraz głównym. Warunki, jakie powinien spełniać Uczestnik opisane zostały w p. 4.8 niniejszego Regulaminu.   
4.7. W Programie Konkursowym przewidziane są Nagrody dla nauczycieli/opiekunów klas/grup zgłoszonych Placówek Oświatowych, które – dla trzech nauczycieli/opiekunów grup, którzy jako pierwsi zgłoszą placówkę oświatową do Programu Konkursowego. 
 1. odbiór Nagrody możliwy będzie po otrzymaniu potwierdzenia (z systemu) przez Organizatora w terminie nieprzekraczającym 21 dni od rozpoczęcia rywalizacji w Programie Konkursowym – termin oraz miejsce zostanie wskazane przez Organizatora. 
 2. przyjmuje się, iż nauczyciel/opiekun grupy uprawniony do odbioru Nagrody jako pierwszy zgłosił klasę/grupę placówki oświatowej w Programie Konkursowym (przesłał KARTĘ ZGŁOSZENIA) i z listy zgłoszonych uczniów w platformie skutecznie aktywowało konta minimum 2 z nich.
 3. nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 4. nagrody:
  • które, nie zostaną odebrane przez nauczyciela/opiekuna grupy z placówki oświatowej,
  • której odbioru nauczyciel/opiekun grupy z placówki oświatowej odmówił,
  • której potwierdzenia odbioru nauczyciel/opiekun grupy z placówki oświatowej odmówił,

   przepada.
 5. w przypadku zaistnienia wątpliwości, czy nauczyciel/opiekun grupy z placówki oświatowej zgłoszonej do Programu Konkursowego spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody, do czasu wykazania przez nauczyciela/opiekuna grupy z placówki oświatowej, iż spełniła wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie. 
 
Katalog Nagród: 
4.8. Lista Nagród indywidulalnych, możliwych do otrzymania przez Uczestnika za przyznane Punkty zawarta jest w Katalogu Nagród.   
4.9. W celu otrzymania Nagrody indywidualnej Uczestnik musi spełnić następujące warunki:  
 1. zgromadzić liczbę Punktów co najmniej równą Wartości Punktowej wybranej Nagrody z Katalogu Nagród
  oraz: 
 2. złożyć zamówienie na wybraną Nagrodę wypełniając formularz zamówienia Nagrody dostępny na stronie internetowej Programu Konkursowego w Katalogu Nagród, poprzez podanie następujących danych:
  • imię i nazwisko Uczestnika Konkursu;
  • wskazanie Nagrody, którą Uczestnik Konkursu chce otrzymać;
 3. zamówienie na Nagrodę należy złożyć w terminie realizacji Programu Konkursowego.
 4. odbiór Nagrody z Katalogu Nagród możliwy będzie po otrzymaniu potwierdzenia (z systemu) przez Organizatora w terminie nieprzekraczającym 14 dni od zamówienia – wskazanym przez Organizatora. Miejsce odbioru nagród - siedziba Organizatora (pkt. 1.2). 
4.10. Nagroda nie zostanie przekazana, jeżeli liczba Punktów zgromadzonych przez Uczestnika będzie mniejsza niż liczba Punktów wymaganych do przyznania Nagrody wybranej przez Uczestnika. O niewydaniu Nagrody z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim Organizator poinformuje poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną.
4.11. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Nagród w Katalogu Nagród, w tym zmiany Wartości Punktowej poszczególnych Nagród, a także zamiany rodzaju Nagród. Obowiązuje wersja Katalogu Nagród z chwili zamówienia Nagrody. 
4.12.Po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia Nagrody, Uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz termin odbioru, na adres email podany przy zgłoszeniu do Konkursu.  
4.13. Po przyjęciu zamówienia przez Organizatora nie może być ono zmienione ani odwołane.
4.14. Przyjmuje się, iż Uczestnikiem Konkursu uprawnionym do odbioru Nagrody jest Uczestnik, którego dane wskazane są w formularzu zamówienia. 
4.15. Dorosły Uczestnik dokonujący odbioru Nagrody zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego celem potwierdzenia jego tożsamości. W przypadku dzieci i młodzieży do 18 roku życia odbiór Nagrody możliwy będzie razem z osobą dorosłą.  
4.16. W momencie przyjęcia zamówienia Nagrody z konta Uczestnika zostaje odjęta liczba Punktów odpowiadająca Wartości Punktowej zamówionej Nagrody, jednak nie ma to wpływu na punktację końcową - na łączną liczbę punktów zebranych przez Uczestnika w „Rankingu Szkół“.
4.17. Zamówienia na Nagrody mogą być składane do dnia trwania Konkursu wymienionym  w pkt.1.8 Regulaminu. Jeżeli w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym Uczestnik nie złoży zamówienia na Nagrodę, wówczas Punkty niewymienione na Nagrodę przepadają  i zostają usunięte z Konta Uczestnika, a samo konto zostaje zablokowane. Uczestnikowi nie przysługuje żaden ekwiwalent za Punkty niewymienione w terminie podanym w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. 
4.18. Jeżeli wydanie zamówionej Nagrody będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika. W takim wypadku Organizator wyda inną Nagrodę wybraną przez Uczestnika, o takiej samej Wartości Punktowej, chyba że Uczestnik zrezygnuje z zamówienia Nagrody. Zamówienie na inną Nagrodę w zamian za pierwotnie zamówioną może zostać złożone przez Uczestnika nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania Uczestnika o braku możliwości wydania zamówionej Nagrody. 
4.19. Nagrody objęte gwarancją zostaną dostarczone wraz z kartą gwarancyjną lub jej odpowiednikiem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność Nagród (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady rzeczy będących nagrodami). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).
4.20. Zamówienie Nagrody indywidualnej zostanie zrealizowane w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia jego przyjęcia. Termin oraz miejsce odbioru nagrody zostaną przesłane do Uczestnika.  
4.21. Nagrody indywidualne w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 
4.22. Nagroda:
 1. która nie zostanie odebrana przez Uczestnika,
 2. której odbioru Uczestnik odmówił,
 3. której potwierdzenia odbioru Uczestnik odmówił,

  przepada.
4.23. Organizator dopuszcza możliwość przesłania Nagrody za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
4.24. W przypadku zaistnienia wątpliwości, czy Uczestnik Programu Konkursowego spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody, do czasu wykazania przez Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie. 
 
V. REKLAMACJE DOTYCZĄCE NAGRÓD INDYWIDUALNYCH Z „KATALOGU NAGRÓD“
 
5.1. W przypadku odebrania Nagrody indywidualnej Uczestnik zobowiązany jest o sprawdzenie, czy zamówiana Nagroda odpowiada zamówiniu w obecności osoby ją wydającej. W przypadku uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem należy wypełnić Formularz Reklamacji, w tym uzyskać podpis osoby wydającej Nagrodę.
5.2. Reklamacje dotyczące uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem będą uwzględniane jedynie na podstawie Formularza Reklamacji. W razie braku wypełnienia Formularza Reklamacji zgodnie z Regulaminem przyjmuje się, że Nagroda została przyjęta bez zastrzeżeń. 
5.3. Reklamacje z powodu uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem Uczestnik może zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wydania Nagrody. W tym celu Uczestnik powinien przesłać Nagrodę z wypełnionym Formularzem Reklamacji na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja - Wirtualne Centrum Edukacji Ekologicznej". O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data przyjęcia reklamacji w siedzibie Organizatora.
5.4. W przypadku uwzględnienia przez Organizatora reklamacji dotyczącej uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem Nagroda zostanie wymieniona w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na Nagrodę tego samego rodzaju, o ile będzie ona  w aktualnym Katalogu Nagród. Jeżeli Nagroda nie będzie figurowała w aktualnym Katalogu Nagród, Organizator wymieni uszkodzoną lub niezgodną z zamówieniem Nagrodę na inną Nagrodę o takiej samej Wartości Punktowej wybraną przez Uczestnika z aktualnego Katalogu Nagród.   
5.5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu Nagrody.
5.6. Nagroda posiadająca kartę gwarancyjną lub jej odpowiednik może być reklamowana wyłącznie w punktach serwisowych podanych na wskazanych dokumentach.
5.7. Jeżeli postanowienia tego rozdziału nie stanowią inaczej, do rozpatrywania reklamacji dotyczących Nagród, w szczególności reklamacji związanych z niedostarczeniem zamówionej Nagrody, stosuje się postanowienia rozdziału VI dotyczące reklamacji z tytułu przebiegu Konkursu.
 
VI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONKURSU
 
6.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora w czasie trwania Programu Konkursowego oraz w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia, z dopiskiem Reklamacja "Wirtualne Centrum Edukacji Ekologicznej". 
O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data przyjęcia reklamacji w siedzibie Organizatora.
6.2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie zarejestrowanym Uczestnikom Konkursu. 
6.3.Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika/login, adres  do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
7.1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
7.2. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odwołania Programu Konkursowego  w każdym czasie bez konieczności podania przyczyny.
7.4. Przystępując do Programu Konkursowego Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
7.5. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora:  www.ekomaster.tychy.pl.
 
Regulamin zatwierdzony został przez
Zarząd Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.:
 
Prezes Zarządu
MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o.
Mieczysław Podmokły
 
Wiceprezes Zarządu 
MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o.
Krzysztof Setlak
 
 
Załącznik do Regulaminu – KARTA ZGŁOSZENIA do Programu Konkursowego – Ranking Szkół w Wirtualnym Centrum Edukacji Ekologicznej